โลกทัศน์คริสเตียนและเปรียบเทียบระบบความเชื่อ

คนแต่ละคนล้วนพยายามจะทําความเข้าใจกับชีวิต และโลกของตนเอง ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ คําถามเรื่อง จริยธรรมและความกังวลเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบทั้งสิ้น แม้แต่การเพิกเฉย ต่อคําถามก็ถือเป็นคําตอบเช่นเดียวกัน โลกทัศน์ของ แต่ละคนทําให้เขามีเค้าโครงความคิดที่พร้อมจะอธิบาย โลกและนําคําถามเกี่ยวกับชีวิตนี้ไปใช้

ใครก็ตามท่ีเชื่อวางใจว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด จะกลายเป็นผู้นําความสว่าง การเข้าใจความสําคัญของ ความสว่างที่คุณถือไว้นั้น จะมีผลอย่างลึกซึ่ง ต่อมุมมองของ คุณ ต่อ โลกและอิทธิพลที่คุณมีต่อโลกด้วยวัตถุประสงค์ใน ชีวิตของคุณก็คือการเป็นพยานเพื่อพระเจ้า หน้าที่ของ คุณคือช่วยให้ผู้อื่นเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูและ เรียนรู้ที่จะติดตามพระองค์ไปด้วย การเป็นพยานของคุณ จําเป็นที่จะต้องส่องสว่างทั่วทุกส่วนในชีวิตของคุณ เพื่อ ช่วยชี้แนะคนที่ดําเนินชีวิตในความมืดฝ่ายวิญญาณให้ได้ ค้นพบความสว่างที่แท้จริงของโลกนี้

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> โลกทัศน์คริสเตียนและเปรียบเทียบระบบความเชื่อ