เด็ก

คอมแพสชั่นทํางานในนามของเด็กมาเปนเวลากวา 60 ป ประสบการณที่สั่งสมมาเปนเวลาหลายทศวรรษนี้เองที่ทําใหเรามีความเขาใจอยางถองแทถึงความสําคัญของเด็ก ปญหาที่พวกเขาตองเผชิญ และศักยภาพอันนาทึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกหากพวกเขาไดรับการปกปองและโอกาสในการเติบโต

Continue reading


 ความยากจน

หนังสือเล่มนี้เป็นมุมมองของคอมแพสชั่น ในเรื่อง “ความยากจน” บางคนอาจพูดถึงปัญหาความยากจนในแง่เศรษฐกิจ ในขณะที่บางคนพูดถึงความยากจนทางด้านของจิตใจหรือด้านอื่นๆเราขอนำเสนอปัญหาความยากจนจากแต่ละแง่มุม ควบคู่ไปกับการสะท้อนคำสอนจากพระคัมภีร์เรื่องคำว่า “คนจน” และ “ความยากจน”

Continue reading


 การเป็นคู่มิตร

สำหรับองค์กรคริสเตียนเช่นคอมแพสชั่น แรงบันดาลใจให้ทำงานร่วมกัน ในฐานะคู่มิตรนั้นอยู่เลยไปจากแนวคิดด้านการพัฒนา เราไม่ได้เข้าสู่การเป็นคู่มิตร เพียงด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานให้เกิดผล ที่มาเป็นอันดับแรกก่อนสิ่งอื่นคือ เรายึดถือตามคำสอนของพระคัมภีรเ์ป็นสิ่งสำคัญ

Continue reading


 คริสตจักร

เราอธิบายความเข้าใจของคอมแพสชั่นเกี่ยวกับแนวคิดหลัก ๆ วาดวยคริสตจักร
ในเบื้องตนพระเยซูทรงนำเสนอคริสตจักรในฐานะชุมชนของอาณาจักรที่มีพลังขับเคลื่อนเป็นพลังฝายวิญญาณบนแผนดินโลกที่ไมอาจหยุดยั้งได และเปนตัวแทนแหงการเปลี่ยนแปลงในยุคสุดทาย

Continue reading