ความยากจน

หนังสือเล่มนี้เป็นมุมมองของคอมแพสชั่น ในเรื่อง “ความยากจน”  บางคนอาจพูดถึงปัญหาความยากจนในแง่เศรษฐกิจ ในขณะที่บางคนพูดถึงความยากจนทางด้านของจิตใจหรือด้านอื่นๆ เราขอนำเสนอปัญหาความยากจนจากแต่ละแง่มุมควบคู่ไปกับการสะท้อนคำสอนจากพระคัมภีร์เรื่องคำว่า “คนจน” และ “ความยากจน” เราจะสังเกตได้ว่านักพัฒนากับคนทั่วไปพูดไม่เหมือนกันเกี่ยวกับความยากจน นักพัฒนามักจะพูดถึงสภาพคนที่เกี่ยวข้องกับความยากจน เช่น ระบบสังคมที่กดขี่ข่มเหงคนจน ขาดโอกาสในการได้รับการบริการสาธารณะ ถูกจำกัดสิทธิ ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนต่ำต้อยหรือไร้ศักดิ์ศรี ปัญหาในความสัมพันธ์กับสังคม และปัญหาในความสัมพันธ์กับพระเจ้า

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> ความยากจน