คริสตจักร

เราอธิบายความเข้าใจของคอมแพสชั่นเกี่ยวกับแนวคิดหลัก ๆ ว่าด้วยคริสตจักรและนัยต่าง ๆ ในทางปฏิบัติต่อความเข้าใจดังกล่าว ในเบื้องต้นพระเยซูทรงนำเสนอคริสตจักรในฐานะชุมชนของอาณาจักรที่มีพลังขับเคลื่อนเป็นพลังฝ่ายวิญญาณบนแผ่นดินโลกที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ และเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคสุดท้าย… นอกจากนี้เราจะอภิปรายบทบาทที่แตกต่างกันระหว่าง”คริสตจักร” กับ “องค์กรคู่มิตรคริสตจักร” ด้วย สองแนวคิดนี้ถูกทําให้สับสนได้ง่าย ทั้งนี้คอมแพสชั่นเชื่อว่าบทบาทเหล่านี้จำเป็นต้องมีความชัดเจนและแตกต่างยิ่งไปกว่านั้น

สุดท้ายคอมแพสชั่นยอมรับว่าประสิทธิภาพในการทำพันธกิจกับเด็กยากไร้ของเรานั้นขึ้นอยู่กับคริสตจักรคู่สัญญา พวกเขาคือผู้ที่กระทําพันธกิจโดยตรงกับเด็กๆ ที่เราห่วงใยอย่างลึกซึ้ง เป็นเกียรติและสิทธิพิเศษสําหรับเราที่จะได้ร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นทั่วโลกในการปลดปล่อยเด็กจากความยากจนในพระนามของพระเยซู

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> คริสตจักร