หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 6-8ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ

ดาวน์โหลดหลักสูตร สำหรับเด็ก 6-8ปี

  1. บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา 6-8ปี ปีที่1
  2. บทเรียนด้านสุขภาพร่างกาย 6-8ปี ปีที่1
  3. บทเรียนด้านอารมณ์สังคม 6-8ปี ปีที่1
  4. บทเรียนด้านจิตวิญญาณ 6-8ปี ปีที่1