หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ

ดาว์นโหลดหลักสูตร

  1. บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา 3-5ปี ปีที่1
  2. บทเรียนด้านสุขภาพร่างกาย 3-5ปี ปีที่1
  3. บทเรียนด้านอารมณ์สังคม 3-5ปี ปีที่1
  4. บทเรียนด้านจิตวิญญาณ 3-5ปี ปีที่1