คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ฉบับหญิงตั้งครรภ์

คู่มือโรงเรียนพ่อแมฉ่บับคุณแม่ตั้งครรภเ์ล่มนี้ เป็นคู่มือที่จัดทาขึ้นโดยนา สาระความรู้และขอ้ แนะนาในการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และส่งเสริม พัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ จนถึงการเตรียมตัวก่อนคลอด และการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลบุตร หลานให้มีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการสมวัย

คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ พ่อ-แม่ และ ครอบครัวรวมถึงผู้สนใจต่อไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 1 มกราคม 2556

ดาวน์โหลด ที่นี่ >>  คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ฉบับหญิงตั้งครรภ์