ความรู้เกี่ยวกับสมองเพื่อช่วยพ่อแม่ครู

องค์ความรู้เรื่อง และการเรียนรู้ในปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่และครูดูแลเด็กสมอง

แพทย์หญิง จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ

อดีตผู้อํานวยการ โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย

ช่วง ๒ ขวบแรก เด็กเรียนรู้ด้วยวิธีการฝึกฝนระบบประสาทรับรู้และการทํางานของ กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้เช่ือมโยงและตอบสนองกันไปมา การคิดของเด็กขึ้นกับประสบการณ์ของ ร่างกายทุกส่วนร่วมกัน เด็กใช้คํา (ถือเป็นสัญลักษณ์) แทนส่ิงของหรือคน แต่ยังไม่สามารถใช้คําใน กระบวนการคิดเพื่อส่ือสารได้ จนเมื่อครบ ๒ ขวบ เด็กจะมีความสามารถในการทําความเข้าใจพฤติกรรม ของสิ่งต่างๆ ในโลก เช่น เด็กรู้ว่าสิ่งของ (หรือแม่) มีอยู่ แม้ว่าเด็กจะมองไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้ รู้ถึง สาเหตุและผลแม้ดูเสมือนว่าไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนมากนัก เช่น เด็กรู้วิธีที่จะเลิกเล่นของเล่นโดย ไม่ต้องมีใครแสดงให้ดู นอกจากน้ี เด็กสามารถพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับผู้คนรอบข้างได้ เช่นรู้ว่าอะไรท่ีจะ ทําให้แม่โกรธ อะไรทําให้พ่อหัวเราะ จะมีวิธีเล่นกับพี่อย่างไร หรือแหย่ให้พี่โกรธได้อย่างไร

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> ความรู้เกี่ยวกับสมองเพื่อช่วยพ่อแม่ครู