พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม

การพัฒนาแบบองค์รวมนั้นมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน ทุกมิติ ผ่านกระบวนการพัฒนาที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของคนในชุมชนซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของของคนในชุมชนและเป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การ์ตูน“พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม”ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งหนึ่งที่มีความเชื่อศรัทธาการอธิษฐานและพึ่งพาในพระเจ้าตลอดจนได้นำหลักการพัฒนาแบบองค์รวมมาใช้ในการพัฒนาชุมชนแห่งนี้จนประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ

องค์การยุติธรรมนานาชาติ ประเทศไทย ร่วมกับ Harvest และ Tearfund UK.ได้จัดทำการ์ตูนเรื่อง “พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้คริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทย เรื่องการทำพันธกิจการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมโดยมีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางต่อไป

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม