การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือน

ความหมายของการมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือน
การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือนคือ “เมื่อตลอดเวลาทุกคนมีอาหารที่เพียงพอและเป็นอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ตั้งอยู่บนรากฐาน 3 อย่าง ได้แก่:

  • ความพร้อมด้านอาหาร: ปริมาณอาหารที่เพียงพอสำหรับชีวิตปกติประจำวัน
  • โอกาสในการได้รับอาหาร: มีเงินเพียงพอที่จะซื้อหรือปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารที่มีประโยชน์
  • การปรุงอาหาร: การปรุงอาหารอย่างเหมาะสมโดยขึ้นอยู่ความรู้ด้านโภชนาการและการ
    ดูแลรักษาเบื้องต้น

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> Qavah การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือน