คริสตจักร

Book Cover: คริสตจักร

เมื่อห้าร้อยปีที่ผ่านมา มาร์ติน ลูเธอร์ กล่าวว่า “ขอบคุณพระเจ้า ที่เด็กเจ็ดขวบก็รู้ว่า คริสตจักรคืออะไร”1 แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างออกไป สิ่งที่ดูเหมือนชัดเจนและชัดแจ้งในตัวมันเองสำหรับมาร์ติน ลูเธอร์ ดูจะกลายเป็นสิ่งที่สับสนในปัจจุบัน

ในโลกปัจจุบัน คำว่า “คริสตจักร” อาจหมายถึงคริสตจักรเกิดใหม่ (Emergent Churches) คริสตจักรตามบ้านในประเทศจีน หรือแม้แต่คริสตจักรทางโทรทัศน์หรือทางอินเตอร์เน็ต ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะได้ยินการอ้างถึงพระธรรมมัทธิว 18:20 (“ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น”) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์และอาจเป็นเพียงเกณฑ์เดียวที่ใช้เพื่อรับรองความเป็นคริสตจักร ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเราได้เห็นลำดับชั้นการปกครองแบบองค์กรขนาดใหญ่ในนิกายหลัก ที่มีศาสนศาสตร์ว่าด้วยคริสตจักรที่ซับซ้อนโครงสร้างอำนาจปกครอง และข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อ โดยนิกายหลักเหลา่ นี้ก็ไดรั้บการนิยามวา่ เปน็ คริสตจักรเชน่ กัน และแนน่ อนเราทุกคนคุน้ เคยกับการใช้คำศัพท์เดียวกันนี้เมื่อพูดถึงพระกายสากลของพระคริสต์ที่ขยายออกไปทั่วโลกและตลอดประวัติศาสตร์ด้วย

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> คริสตจักร