การเป็นคู่มิตร

Book Cover: การเป็นคู่มิตร

สำหรับองค์กรคริสเตียนเช่นคอมแพสชั่น แรงบันดาลใจให้ทำงานร่วมกัน ในฐานะคู่มิตรนั้นอยู่เลยไปจากแนวคิดด้านการพัฒนา เราไม่ได้เข้าสู่การเป็นคู่มิตร เพียงด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานให้เกิดผล ที่มาเป็นอันดับแรกก่อนสิ่งอื่นคือ เรายึดถือตามคำสอนของพระคัมภีรเ์ป็น สิ่งสำคัญ ดังเช่น ที่ ฟลิ บัทเลอร์  ผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการเป็น คู่มิตรระดับแนวหน้าไดยื้นยันว่า “พระคัมภีร์เต็มไปด้วยแบบอย่าง หลักการ และคำเตือนสติ ให้เราใส่ใจต่อ ‘การออกแบบของพระเจ้า’ และต่อการทำงานร่วมกันในฐานะคู่มิตร”

เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรับรู้ว่าการเป็นคู่มิตร (partnership) เป็นศัพท์สมัยใหม่ที่กล่าวโดยรวมแล้วไม่ได้มีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้ หมายความว่าแนวคิดเรื่องการเป็นคู่มิตรไม่ได้ถูกนำเสนอไว้ในพระคัมภีร์ เราอาจโต้แย้งได้ด้วยว่าการเป็นคู่มิตรนั้นแท้จริงเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ ของพระเจ้า นับแต่จุดเริ่มต้นของมนุษยชาติจนตลอดมาในสมัยคริสตจักรยุคแรก
แน่นอนว่าหลักการเรื่องการมีพันธกิจร่วมกัน, การร่วมมือกัน, ความถ่อมใจ, ความเสมอภาค และการก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (mutuality) เป็นศูนย์กลาง ของเนื้อหาพระคัมภีร์ และให้แนวทางที่มีความหมายแก่เราว่าเราควรจะทำงาน ในการเป็นคู่มิตรได้อย่างไร

ดาวน์โหลด ที่นี่ >>   การเป็นคู่มิตร